-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: W Wojnar Z Najgłębszych Borów Pieśni Wam Nios&...
Opowieść O Ludziach Z Krainy Mgły

¯y³ kiedy lud w krainie mg³y
Przed wielu wieków, ciemnymi wiekami.
Nie zna³ on liter ani te¿ d¼wiêków,
Mdroci swoje przedstawia³ znakami.
Ludzie ci skromni z natury lecz dumni
Wród swoich zwali siê S³owianami!
Rozporzdzali domem i polem,
Uczyli siê walczyæ - byli wojami.

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?